Algemene voorwaarden Vandoninck CV met handelsnaam Green City


Artikel 1 : Toepassing
Deze algemene voorwaarden regelen de verhoudingen tussen Vandoninck CV met handelsnaam
Green City en de klant. Enkel de schriftelijke wijzigingen die zijn getekend door beide partijen, en
die voorkomen in de offerte of in ander bijkomend document, kunnen afwijken van deze algemene
voorwaarden.


Wij behouden ons het recht voor om onze voorwaarden op ieder moment aan te passen. Onze
gewijzigde algemene voorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf de kennisgeving.


Artikel 2: Prijzen
De uit te voeren werken en de te leveren materialen zullen gefactureerd worden volgens de tarieven en
prijzen die op datum van het aanbod van kracht waren.
Een voorschot van dertig procent van de totale prijs exclusief btw, indien van toepassing, wordt door de
klant betaald op de dagen volgend op de ondertekening van de overeenkomst. Elk betaald voorschot
blijft definitief verworven indien de overeenkomst om welke reden ook, die niet toerekenbaar is aan de
verkoper-installateur, zou worden verbroken.
Met uitzondering van overmacht / het niet nakomen van de verplichtingen van Green City.


Bij industriële projecten bedragen de betalingen 50% bij bestelling en 50% na installatie
Afwijkingen hierop worden steeds vermeld op betreffende offerte of op begeleidend schrijven en
zijn overheersend de betalingsvoorwaarden op de algemene voorwaarden


Artikel 3: Geldigheid
De offerte en de kostprijsberekening blijven gedurende 30 dagen vanaf de vermelde datum
onverkort geldig. Na afloop van deze periode kunnen dezelfde voorwaarden niet langer
gegarandeerd worden.
De datum van het begin van de werken wordt vastgelegd in onderling overleg met de klant, maar
kan steeds worden uitgesteld door de installateur mits uitzonderlijke omstandigheden.
Vertraging in de uitvoering buiten de wil om van Green City of in geval van overmacht, kan nooit
aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst


Artikel 4: Betalingen
Zonder betwisting per uitsluitend aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na verzending van de
factuur, wordt elke factuur aanzien als onherroepelijk aanvaard.
De betwisting van een factuur van Green City dient binnen de 5 dagen na ontvangst schriftelijk, d.w.z.
per e-mail of per aangetekend schrijven, worden meegedeeld.


Green City verzendt haar facturen per e-mail naar het e-mailadres dat de klant bij Green City bekend
heeft gemaakt.


In geval van gehele of gedeeltelijke niet–betaling van de factuur op de vervaldag, is de Klant vanaf deze
datum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interesten verschuldigd ten belope van
10% per jaar waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de
klant geeft Green City tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een
minimumbedrag van 25,- euro, aan te rekenen,

Indien Green City zijn verplichtingen niet nakomt, is de klant gerechtigd op gelijkaardige vergoeding.


Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren diensten, leveringen en
werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren.


Artikel 5: Waarborg
Bij betwisting over de uitvoering van de werken dienen de opmerkingen van de klant binnen de 15
dagen na oplevering uitsluitend per aangetekend schrijven, of via email naar info@green-city.be,
kenbaar gemaakt te worden. Elke andere vorm van betwisting is niet geldig.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
Alle berekeningen, tekeningen, goederen/ materialen en werken blijven volledige eigendom van
Green City tot hun volledige betaling door de klant.


Zodra de zaken geleverd zijn, draagt de klant het risico voor alle directe en indirecte schade, inclusief
ontvreemding van de door ons geleverde goederen en werkmaterialen.
Aangeraden dat klant hiervoor een goede verzekering aangaat incl. brand- en stormschade.


Artikel 7: Verbreking overeenkomst
Indien de klant de overeenkomst, ontstaan na ondertekening van onderhavige offerte, verbreekt
of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is de klant
een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% van het totaalbedrag van de
bestelling/offerte.


Reeds uitgevoerde werken/ reeds bestelde materialen ter uitvoering van de werken, dienen
geheel te worden vergoed.


Soortgelijks, bij verbreking door Green City wegens toerekenbare fout ten laste van de klant, bedraagt de
schadevergoeding ten voordele van de klant 30% van het totaalbedrag van de bestelling/offerte.


Artikel 8: Aansprakelijkheid
Indien er zich gebreken voordoen aan de werken en deze tijdig gemeld worden, heeft Green City
de keuze de gebreken te herstellen zodat de werken finaal volgens de overeenkomst afgewerkt
worden ofwel hiervoor een schadevergoeding te betalen, beperkt tot het bedrag van de factuur
voor de herstellingswerkzaamheden.


Partijen erkennen dat bij een defecte/ incorrecte werking van het laadtoestel, waarvan de oorzaak
gevonden wordt bij een foutieve/ gebrekige fabricatie van het laadtoestel, Green City een nieuw
laadtoestel zal vragen aan de fabrikant.
En indien een vervangingstoestel wordt bekomen van de fabrikant, dit nieuwe vervangingstoestel
kosteloos wordt geplaatst bij de klant.
Deze gratis vervangingsdienst is beperkt tot de duurtijd van 60 dagen na de oorspronkelijke
installatiewerken van de laadinfrastructuur.
Vanaf 61 dagen na uitvoering van oorspronkelijke installatiewerken van betreffende laadinfrastructuur,
bedraagt de basisprijs per interventie/ plaatsen van een vervangingstoestel 90,- EUR per case. Hierin zijn
mogelijks meerdere verplaatsingen inbegrepen.


Klant mag onder geen omstandigheden zelf het defecte toestel verwijderen/ werkzaamheden uitvoeren in
afwachting van een vervangingstoestel, eventueel voorzien door de fabrikant.


Indien de fabrikant het leveren van een vervangingstoestel weigert, doet klant uitdrukkelijk afstand van
verhaal ten opzichte van Green City van enige schade eisen/ wens tot vervanging.


De Klant is aansprakelijk voor stoffelijke schade, lichamelijke schade die Green City of enige derde
lijdt ten gevolge van door de Klant verrichtte werkzaamheden of handelingen met betrekking tot het
werkgebied waarin de werkzaamheden van Green City doorgaan.
Klant voorziet een veilige, hygiënische en toegankelijke werkomgeving waarin de werken kunnen
doorgaan. Bij gebrek hieraan behoudt Green City het recht de werkzaamheden op te schorten en bij
niet oplosbaarheid, te annuleren.


Artikel 9: Varia
Green City is niet verantwoordelijk voor foutief of gebrekige ontvangen informatie van de Klant,
indien dit leidt tot het niet optimaal of foutief functioneren van geïnstalleerde laadinfrastructuur, of
schade veroorzaakt.


Bij het doorboren van muren/ graafwerken, dient de Klant te melden of op deze locaties
nutsvoorzieningen aanwezig zijn. Green City is niet verantwoordelijk voor schade ingevolge het niet
melden van aanwezige nutsvoorzieningen. Green City zal enkel boren/ graven op plaatsen aangeduid
door de klant. Green City zal steeds eerst een detectiescan uitvoeren op aanwezigheid van
nutsvoorzieningen, alvorens boorwerken uit te voeren op betreffende locatie(s)


Green City zal niet instaan voor de kostprijs van een uit te voeren verzwaring van de bestaande
elektrische netaansluiting om laadinfrastructuur reeds geplaatst door Green City, naar een hogere
laadsnelheid te doen functioneren.De bekombare laadsnelheden zullen steeds worden meegedeeld door
Green City, aan de Klant.


Green City kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet correct werken van de geplaatste
laadinfrastructuur/ het bekomen van een negatief keuringsattest, indien de aardingsweerstand van
betreffende bedrijf/ woning niet voldoet aan de wettelijke vereisten. D.w.z. een aardingsweerstand
hoger dan 30 Ohm.
Een aardingsweerstand die voldoet aan wettelijke vereisten (< 30 Ohm) dient steeds voorzien te zijn.


Soortgelijks, indien een negatief keuringsattest werd bekomen ten gevolge van een fout/nalatigheid
veroorzaakt voor Green City, zal de kostprijs van een herkeuring ten laste zijn van Green City.


In overleg met de Klant zal Green City de elektrische stroom uitschakelen zodoende de elektrische
werken uit te voeren. Green City is niet verantwoordelijk voor schade opgelopen door de Klant
ingevolge het uitschakelen van de elektrische nutsvoorziening.
Green City zal de algemene elektriciteit enkel afsluiten na ontvangst van akkoord hieromtrent, van de
klant


Artikel 10: GDPR
Green City verwerkt de persoonsgegevens van zijn klanten op basis van de contractuele relatie ten
gevolge van een aanvaarde offerte of bestelling. Deze gegevens worden niet gebruikt op basis van een
belang ter ondernemen, noch worden deze gegevens gedeeld met derden.


Artikel 11: Rechtsbevoegdheid
Ieder geschil of betwisting valt onder de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht kanton
Antwerpen en de Rechtbanken van Antwerpen