Algemene voorwaarden Vandoninck CV met handelsnaam Green City

 

Artikel 1 : Toepassing

Deze algemene voorwaarden regelen de verhoudingen tussen Vandoninck CV met handelsnaam Green City en de klant.  Enkel de schriftelijke wijzigingen die zijn getekend door beide partijen, en die voorkomen in het bestek of in enig ander document, kunnen afwijken van deze algemene voorwaarden.

 

Wij behouden ons het recht voor om onze voorwaarden op ieder moment aan te passen. Onze gewijzigde algemene voorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf de kennisgeving. Publicatie op onze website geldt als kennisgeving.

 

Artikel 2: Prijzen

De uit te voeren werken en de te leveren materialen zullen gefactureerd worden volgens de tarieven en prijzen die op datum van het aanbod van kracht waren. Alle op het tijdstip van dit aanbod niet bekende kosten en lasten zullen ten laste van de klant zijn.


De facturen voor eenmalige betalingen voor eventuele voorbereidende werken alsook voor directe levering en installatie zijn te betalen 50% bij akkoord met de offerte, 50% na installatie.


Prijsherzieningsclausule: een prijsherziening is toegelaten indien de werken langer duren dan vooraf afgesproken met de klant.  

 

Artikel 3: Geldigheid

De offerte en de kostprijsberekening blijven gedurende 30 dagen vanaf de vermelde datum onverkort geldig. Na afloop van deze periode kunnen dezelfde voorwaarden niet langer gegarandeerd worden.


De datum van het begin van de werken wordt vastgelegd in onderling overleg met de klant, maar kan steeds worden uitgesteld door de installateur bij uitzonderlijke omstandigheden.


Artikel 4: Betalingen

Zonder betwisting per uitsluitend aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na verzending van de factuur, wordt elke factuur aanzien als onherroepelijk aanvaard.


Green City verzendt haar facturen per e-mail naar het e-mailadres dat de klant bij Green City bekend heeft gemaakt.


Een voorschot van vijftig procent van de totale prijs exclusief btw wordt door de klant betaald op de dag van de ondertekening van de overeenkomst. Elk betaald voorschot blijft definitief verworven indien de overeenkomst om welke reden ook, die niet toerekenbaar is aan de verkoper-installateur, zou worden verbroken.

Elke op de vervaldag onbetaalde factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een vertragingsintrest van 15% jaarlijks op. Het factuurbedrag zal bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met 15% en een minimum van 90€.


In geval van wanbetaling, zelfs gedeeltelijk, van enige vervallen factuur, zijn wij gerechtigd, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle lopende bestellingen en werken te schorsen, zonder afbreuk te doen aan ons recht om een schadevergoeding te bekomen van de klant of medecontractant.

 

Wij behouden ons het recht voor om over te gaan tot betaling via schuldvergelijking, van rechtswege en zonder formaliteiten, van alle bedragen die ons verschuldigd zijn door de klant of medecontractant met diens eventuele vorderingen te onzer aanzien, ongeacht de oorzaak en de aard van de verschuldigde sommen en zelfs indien de voorwaarden van wettelijke schuldvergelijking niet vervuld zijn.

 

Artikel 5: Waarborg

Bij betwisting over de uitvoering van de werken dienen de opmerkingen van de klant binnen de 8 dagen na oplevering uitsluitend per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden. Elke andere vorm van betwisting is niet geldig.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Alle berekeningen, tekeningen, materialen en werken blijven volledige eigendom van Green City tot hun volledige betaling door de klant.

 

Artikel 7: Verbreking overeenkomst

Indien de klant de overeenkomst, ontstaan na ondertekening van onderhavige offerte, verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is de klant een schadevergoeding verschuldigd  ten bedrage van 15% van het totaalbedrag van de bestelling/offerte.


Artikel 8: Aansprakelijkheid

Green City is aansprakelijk voor directe schade die door een gebrek in laadinfrastructuur wordt veroorzaakt aan de Klant, haar werknemers of derden lijden evenals de schade veroorzaakt ingevolge het gebrekig onderhoud door Green City.

Green City kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door een fout of nalatigheid in hoofde van de Klant, haar werknemers of derden.

De Klant is aansprakelijk voor stoffelijke schade, financiële gevolg schade en zuiver financiële schade schade die Green City of enige derde lijdt ten gevolge van door of namens de Klant verrichtte werkzaamheden of handelingen met betrekking tot de locatie waarop de Laadinfrastructuur zich bevindt.

Partijen erkennen dat vorderingen inzake productaansprakelijkheid met betrekking tot de Laadinfrastructuur dienen te worden gericht aan de leverancier van de Laadinfrastructuur. Green City verbindt zich er toe in dit geval de gegevens van de leverancier over te maken aan de Klant zodat de Klant de leverancier rechtstreeks kan aanspreken. De aansprakelijkheid van Green City is in ieder geval beperkt tot de productgaranties verstrekt door de leverancier en de klant doet uitdrukkelijk afstand van verhaal ten opzichte van Green City van al de schade eisen die niet vergoed worden door de leverancier.

Green City is niet verantwoordelijk voor foutief of gebrekige ontvangen informatie van de Klant, indien dit leidt tot het niet optimaal of foutief functioneren van geinstalleerde installatie, of schade veroorzaakt. 

Bij het doorboren van muren / graafwerken, dient de Klant te melden of op deze locaties nutsvoorzieningen aanwezig zijn. Green City is niet verantwoordelijk voor schade ingevolge het niet melden van aanwezige nutsvoorzieningen. Green City zal enkel boren / graven op plaatsen aangeduid door de klant.


Green City is niet verantwoordelijk indien bestaande elektrische aansluiting dient verzwaard te worden om laadinfrastructuur geplaatst door Green City naar behoren te doen functioneren.

 

In overleg met de Klant zal Green City de elektrische stroom uitschakelen zodoende de elektrische werken uit te voeren. Green City is niet verantwoordelijk voor schade opgelopen door de Klant ingevolge het uitschakelen van de elektrische nutsvoorziening.


Door de aanvaarding van de algemene voorwaarden aanvaardt de klant tevens de voornoemde disclaimer die integraal deel uitmaakt van huidige algemene voorwaarden.


Artikel 9: Rechtsbevoegdheid

Ieder geschil of betwisting valt onder de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht kanton Antwerpen en de Rechtbanken van Antwerpen